ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,483 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,998 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 485 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น