ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,080 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,557 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 523 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น