ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,378 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,897 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 481 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.24

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น