ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,520 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,741 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 779 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 30.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น