ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,439 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,354 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 85 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น