ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,917 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,811 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 106 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.53

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น