ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,399 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,562 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 837 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.89

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น