ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,666 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,554 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 112 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.72

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น