ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,755 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,135 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 620 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.50

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น