ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,174 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,834 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 340 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.15

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น