ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,031 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 5,316 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 715 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น