ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,292 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,026 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 266 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.08

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น