ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,273 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 837 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 436 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น