ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,611 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,553 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,058 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 40.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น