ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 967 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 855 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 112 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น