ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสตึก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,046 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,501 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 545 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.64

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น