ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,672 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,687 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 985 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น