ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,470 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,127 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 343 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น