ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,329 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 995 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 334 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น