ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,513 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,970 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 543 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น