ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,112 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,609 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 503 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น