ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 926 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 670 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 256 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.65

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น