ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,893 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,669 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,224 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น