ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,358 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,154 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 204 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น