ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,258 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 972 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,286 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 56.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น