ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,501 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,988 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 513 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น