ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,170 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,114 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,056 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 48.66

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น