ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,941 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,512 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 429 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น