ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,382 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 396 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 986 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 71.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น