ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,611 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,103 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 508 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 14.07

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น