ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 954 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 857 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 97 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.17

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น