ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,413 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,352 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 61 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น