ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 433 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 342 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 91 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.02

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น