ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 637 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 461 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 176 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น