ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,584 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 23 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,561 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 98.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น