ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,636 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,532 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 104 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น