ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 765 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 619 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 146 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น