ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,073 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,561 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 512 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น