ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,123 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,837 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 286 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.94

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น