ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,125 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,431 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 694 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.21

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น