ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,471 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 354 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,117 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 75.93

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น