ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,660 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,045 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 615 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น