ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,228 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,002 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 226 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.40

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น