ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,472 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 813 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 659 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 44.77

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น