ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 942 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 760 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 182 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.32

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น