ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,353 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,004 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 349 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น