ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 601 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 398 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 203 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 33.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น