ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,303 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,270 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 33 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.00

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น