ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,602 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,491 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 111 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น