ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 930 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 901 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 29 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.12

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น